Acta de notorietat per acreditar la condició de ser el fill primogènit

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de notorietat per tal d'acreditar qui és el fill de més edat d'una persona.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Advertiment
 • 2 Model
  • 2.1 Acta primera. Acta de requeriment
  • 2.2 Acta segona. Acta de notorietat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Acta per acreditar el fill primogènit
  • 3.2 Possible perjudici a tercers
  • 3.3 Normes generals
   • 3.3.1 Interès legítim o legitimació
   • 3.3.2 No existeix unitat d'acte
  • 3.4 Sistema de dues Actes
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Advertiment

Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial (redacció donada pel RD 45/2007), les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article: «el requerimiento .... se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación»...

Per això, es proposen els dos models següents.

Model Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I. Que el seu pare (o la seva mare), senyor/a *, va morir a * el dia *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II. La successió de/la causant s'ha de regular per les disposicions dels capítols matrimonials atorgats...(o del Testament atorgat ...*) segons el Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat que també tinc a la vista.

III. En aquell títol, el/la causant, va ordenar el següent: (TRANSCRIPCIÓ DE LA CLÀUSULA PERTINENT en la qual s'anomena hereus els fills amb preferència d'home a dona i per ordre de primogenitura, o la forma pertinent).

IV. Que em requereix a mi, el Notari, per tal que acrediti la notorietat que el compareixent, senyor *, és el primer fill home del/la difunt/a.

Amb aquesta finalitat m'ofereix les següents proves:

A).- La seva pròpia declaració, que presta, sota pena de falsedat en document públic, que els fets exposats són certs.

B).- La testifical consistent en la declaració dels testimonis que compareixeran oportunament a la meva presència per tal d'aportar informació a la present acta.

C).- La documental, consistent en l'exhibició del Llibre de Família, segellat pel Ministeri de Justícia, el qual acredita que, del matrimoni entre el senyor * i la senyora *, varen néixer * fills, anomenats *. Per tant, el fill * és el primer fill home de la causant.

ACCEPTACIÓ: ACCEPTO EL REQUERIMENT que compliré en legal forma.

INICI DE L'ACTA: S'inicia així la present acta que queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta de notorietat

NÚMERO (no es completa fins a la conclusió de l'acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *.(guardar espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per tal que acrediti la notorietat que el requeridor, senyor *, és el primer fill home del/la difunt/a.

Amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA