Acta de notificació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de notificació notarial.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 La necessitat o conveniència de la notificació notarial
  • 2.2 Especialitats de l'acta de notificació
  • 2.3 Normes generals
   • 2.3.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.3.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, per tal que em traslladi a * i NOTIFIQUI al senyor *, o a la persona que allí trobi, en els següents termes: (exemple: que es doni per notificat que el requeridor fa ús del dret de retracte de copropietaris que li correspon derivat de la venda.... o que es tingui per notificat que ha mort l'arrendatari i el requeridor fa ús de la pertinent subrogació, o que fa ús del seu dret d'opció de compra en temps i forma., etc.)

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

(Supòsit 1.- En cas de trobar l'INTERESSAT)

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el Sr. *; l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada, amb lectura íntegra del requeriment que precedeix, li lliuro i rep, a més a més, còpia simple cèdula de notificació de l'Acta que precedeix; l'adverteixo del dret a contestar en aquesta Diligència o en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut,

(Supòsit 2: no trobar el mateix requerit, però sí alguna persona al seu domicili (cònjuge, servent, empleat, etc.):'

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el senyor *, (indicar la relació amb la persona a qui va dirigida la notificació); l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; manifesta que el Sr. * (el requerit) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat a l'anvers del qual consta la meva identitat i l'adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi, segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

(Supòsit 3: lliurement al porter de l'immoble).

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú en el domicili interessat, però trobo qui diu ser el porter de l'immoble i anomenar-se *.

L'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva compareixença en l'esmentat lloc; manifesta que el Sr. * (la persona a notificar) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat, a l'anvers del qual consta la meva identitat i l'adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

(Supòsit 4: En cas de no trobar a ningú ni existir porter de l'immoble: ATENCIÓ: S'HA SUPRIMIT TOTA REFERÈNCIA A UN VEÍ).

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú ni rebo cap contesta a les meves reiterades trucades (a la porta, al porter automàtic, etc.).

Tampoc trobo el (o no existeix el) porter de l'immoble.

En conseqüència, i conforme a l'ordenat a l'art. 202 del Reglament notarial, procediré a remetre la cèdula de notificació al seu destinatari, per correu certificat amb justificant de recepció.

I per no interessar altres particulars, estenc la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut, EN DONO FE.

(5. NEGATIVA A REBRE LA CÈDULA).

DILIGÈNCIA:

En *, el mateix dia, sent *, em persono en * i trobo a una persona que no s'identifica ni com l'interessat ni com a representant seu, es nega a donar el seu nom i a rebre la cèdula, del que deixo constància en aquesta Diligència.

En conseqüència, i conforme a l'ordenat a l0art. 202 del Reglament Notarial, procediré a remetre la cèdula de notificació al seu destinatari, per correu certificat amb justificant de recepció.

I no interessant uns altres particulars, estenc la present diligència, en el meu estudi, segons les notes preses sobre el terreny i a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut, DONO FE.

(En aquests dos últims casos, es farà constar la diligència d'enviament per correu i la de l'avís del rebut: em remeto al model de diligència en les Actes de notificació per Correu, en aquesta mateixa Obra.

Comentari La necessitat o conveniència de la notificació notarial

A més dels casos en què interessa, sense exigir-ho una norma legal, l'actuació del Notari, hi ha diversos supòsits en què és la Llei la que exigeix aquesta forma de notificació, per tal de donar una major seguretat i, en molts supòsits, per evitar la indefensió.

Així, especialment, en matèria d'hipoteques i drets reals trobem, diu la Resolució de la DGRN de 24 d'octubre de 2017 [j 1] nombrosos supòsits en què, donada la decisiva transcendència de la notificació, s'exigeix que la mateixa es verifiqui per via notarial o judicial, no només perquè es tracta de procediments que permeten deixar constància del lliurament sinó, també, perquè acrediten el contingut de la notificació i la identitat del remitent, i possibiliten l'adequada oposició del receptor.

Entre aquests supòsits es pot citar:

 • en matèria específica d'hipoteques:
  • b) el requeriment de pagament al deutor, previ a l'execució hipotecària, al fet que es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA