Expedient venda extrajudicial finca hipotecada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient notarial que té per finalitat la venda per subhasta d'una finca hipotecada.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota:

 • La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària afegeix a la llei del Notariat la regulació de les subhastes notarials (art. 72 al 77) que han entrat en vigor el 15 d'octubre de 2015; com la disposició transitòria primera diu que els expedients afectats per aquesta Llei que es trobessin en tramitació al temps de la seva entrada en vigor es continuaran tramitant conforme a la legislació anterior, s'ofereixen dos models amb el seu respectiu comentari:

a).- Formulari actual, aplicable a procediments iniciats a comptar del 15 d'octubre de 2015, amb comentari.

b).- Formulari aplicable a procediments iniciats abans del 15 d'octubre de 2015, amb comentari. Notes prèvies:

Atenció: a partir del 2 de gener de 2012 cal tenir en compte que el Reial decret 937/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits modifica l'art. 236-k del Reglament Hipotecari i cregui un nou: l'art. 236-p. Al final del tema es transcriu el text d'aquests articles.

Contenido
 • 1 Formulari aplicable a partir del 15 d'octubre de 2015
  • 1.1 ACTA DE REQUERIMENT INICIAL. HABITATGE HABITUAL DEL DEUTOR
  • 1.2 PROCEDIMENT NOTARIAL DE VENDA EXTRAJUDICIAL
   • 1.2.1 Inici del procediment
   • 1.2.2 DILIGÈNCIES POSTERIORS
   • 1.2.3 Petició al Registre
   • 1.2.4 Altres Diligències
   • 1.2.5 Diligència comunicació del final de l'expedient al Registre Públic concursal
  • 1.3 Comentari
   • 1.3.1 Procediment de subhasta
   • 1.3.2 Normes del procediment
   • 1.3.3 REGLES GENERALS (sigui o no la finca hipoteca l'habitatge habitual del deutor)
   • 1.3.4 Oposició a l'Acta i a la subhasta
   • 1.3.5 Normes per participar en subhasta i consignacions
 • 2 Procediments iniciats abans del 15 d'octubre de 2015
  • 2.1 Comentari
   • 2.1.1 Especialitats de les actes de subhasta
   • 2.1.2 Text de l'art. 236-k i 236-p
  • 2.2 Jurisprudencia citada
  • 2.3 Legislación citada
Formulari aplicable a partir del 15 d'octubre de 2015

Notes:

1.- Ja no hi ha dubtes sobre la validesa d'aquest procediment.

El legislador, en el Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos va admetre clarament, en regular la subhasta de l'habitatge habitual del deutor, el que continua anomenant procediment d'execució extrajudicial - és més correcte parlar de venda extrajudicial - i es regula de nou aquest procediment per la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, que adverteix que aquest procediment només és aplicable per al cas de falta de pagament del capital o dels interessos de la quantitat garantida (no per altres causes).

Com s'acaba de dir, la lei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha creat diversos preceptes de la Llei del Notariat, i entre ells els arts. 72 a 77 que regulen amb caràcter general les subhastes notarials, normes a aplicar a falta del que es disposa en la Llei concreta; per la seva banda ja la citada Llei de Mesures per Reforçar la Protecció als Deutors Hipotecaris, Reestructuració de Deute i Lloguer Social (Llei 1/2013, de 14 de maig) va modificar l'art. 129 de la Llei Hipotecària, establint a diferència del Reglament Hipotecari, una subhasta electrònica, disposant que els tipus en la subhasta i les seves condicions seran, en tot cas, els determinats per la Llei d'Enjudiciament Civil, que les regula amb ocasió de les subhastes judicials.

Tota aquesta profusa normativa s'ha intentat tenir en compte en el formulari proposat.

2.- Hi ha dos supòsits:

Venda extrajudicial de qualsevol finca que no sigui l'habitatge habitual del deutor.

Venda extrajudicial de l'habitatge habitual del deutor, que és objecte del present formulari.

La diferència entre tractar-se o no de l'habitatge habitual té el seu origen en el art. 12, Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos que va disposar que quan el procediment afecti a l'habitatge habitual del deutor, hi hauria una única subhasta; ara el art. 129 de la Llei Hipotecària (segons ho va redactar la Llei de Mesures per Reforçar la Protecció als Deutors Hipotecaris, Reestructuració de Deute i Lloguer Social (Llei 1/2013, de 14 de maig) també parla en tot cas de procediment extrajudicial d'una única subhasta; seguiria sent una diferència el que a l'execució de l'habitatge habitual del deutor se li aplica el art. 12, Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos quan la postura fos inferior al 70%, del valor de taxació, la qual cosa no està previst al supòsit de no ser l'habitatge habitual del deutor.

3.- Una o dues Actes?:

Seguint el que s'estima més convenient, el procediment es divideix en dues parts: a) Acta de simple requeriment, amb el seu número de Protocol; i b) expedient d'execució, que s'inicia el mateix dia i en el qual consten tots els tràmits i incidències, fins a la seva conclusió i protocol·lització final, assignant el número de protocol que en aquell moment procedeixi.

És cert que l'art. 74.1 de la Llei del Notariat estableix que l'anunci de la subhasta contindrà únicament la seva data, el nom i cognoms del Notari encarregat de la subhasta, lloc de residència i nombre de protocol assignat a l'obertura de l'acta, per la qual cosa pot defensar-se que se segueix la norma general d'una sola Acta i que caldria entendre derogada la norma de l'art. 236.3 del Reglament Hipotecari que en el seu art. 236 indica que l'acta no requereix unitat d'acte ni de context i s'incorporarà al Protocol en la data i sota el número que correspongui al moment de la seva terminació; però es pot defensar que l'anunci pot fer referència a l'Acta primera de requeriment, entesa com a obertura de l'Acta.

ACTA DE REQUERIMENT INICIAL. HABITATGE HABITUAL DEL DEUTOR

NÚMERO *

(Lloc i data*.)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, professió *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, capacitat i legitimació per instar la present ACTA NOTARIAL DE COMPLIMENT DE LES FORMALITATS PER A VENDA EXTRAJUDICIAL i DIU:

I.- IMMOBLE OBJECTE DE L'ACTA:

Per tal de tramitar Acta notarial de subhasta, passa a descriure la finca que és objecte d'aquesta:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (S'INDICARÀ SI ÉS O NO ÉS L'HABITATGE HABITUAL) (o rústica...)

TÍTOL:

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1]) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d?acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin subsanables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, (redacció donada per la llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA