Acta notarial prèvia a la formalització d'un préstec hipotecari sobre immoble residencial

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta notarial per a acreditar el compliment exigit per l'art. 15 de la Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari quan s'hipotecarà un habitatge residencial.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'Acta
 • 2 Comentari
  • 2.1 Qüestió prèvia
  • 2.2 Àmbit d'aplicació de la Llei
  • 2.3 L'Acta de l'art. 15 de la Llei 5/2019
  • 2.4 Fracàs de l'Acta
  • 2.5 Requisits del préstec que s'atorgui
  • 2.6 Novetats de fons de la llei 5/2019
 • 3 Legislación citada
Model d'Acta

NUMERO

A *, la meva residéncia, Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de * per la present Acta, FAIG CONSTAR:

Que el dia d'avui s'inicia la present Acta que té per objecte acomplir les disposicions de la Llei 5/2019, de 15 de març reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i del Reial decret 309/2019, de 26 d'abril pel qual es desenvolupa parcialment dita llei.

INICI DE L'ACTA

(Hi ha dues opcions):

(Opció 1.- Compareixença del prestatari, hipotecant no deutor o fiador persona física; si compareix més d'un, serà procedent posar el pertinent en plural):

L'inici de l'Acta resulta de la compareixença, el dia d'avui i davant meu, del:

Sr., major d'edat, veí de * amb domicili en *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. * (plural en el cas de dos o més prestataris, ressenya del compareixent fiador, etc.)

Intervé en el seu propi nom i dret.

Identifico al compareixent pel seu Document d'Identitat ressenyat.

Té, a judici meu, capacitat i legitimació per a instar la present ACTA i DIU:

Que ha sol·licitat al Banc * un préstec hipotecari (o un crèdit amb garantia hipotecària) per un import de * Euros, amb la garantia del següent immoble d'ús residencial (descripció, titularitat, dades registrals; si es tracta de compra d'un immoble d'ús residencial i el préstec es tramita per a la seva adquisició, s'indicarà la circumstància que el préstec es destina a finançar en tot o part aquesta adquisició).

Que manifesta, sota responsabilitat, que li ha estat lliurada el dia * la documentació que detalla l'art. 14. 1 de la Llei 5/2019 de 15 de març, la documentació que hauré de comprovar si és coincident amb la qual remesa pel prestador a través del sistema integrat de Gestió Notarial.

Que EM REQUEREIX a mi, el Notari, perquè iniciï i tramiti l'Acta prevista en aquesta Llei i practiqui les oportunes diligències. Manifesta expressament que m'ha triat lliurement per a la tramitació i pertinent verificació de la documentació a què es refereix la repetida Llei 5/2019 i per a rebre l'assessorament personalitzat i gratuït al fet que té dret, del que ha estat advertit pel prestador.

ACCEPTACIÓ'

Jo, el Notari, ACCEPTO EL REQUERIMENT, que compliré mitjançant les pertinents diligències.

INICI DE L'ACTA

( Hi ha dues opcions):

(Opció 1.- Compareixença del prestatari, hipotecant no deutor, fiador o garant persona física; si compareix més d'un, serà procedent posar el pertinent en plural):

L'inici de l'Acta resulta de la compareixença, el dia d'avui i davant meu, del:

Sr. *, major d'edat, veí de * amb domicili en *.

Exhibeix D.N.I /N.I.F. * (plural en el cas de dos o més prestataris, ressenya del compareixent fiador, etc.)

Intervé en el seu propi nom i dret.

Identifico al compareixent pel seu Document d'Identitat ressenyat.

Té, a judici meu, capacitat i legitimació per a instar la present ACTA i DIU:

Que s'ha sol·licitat al Banc * un préstec hipotecari (o un crèdit amb garantia hipotecària) per un import de * Euros, amb la garantia del següent immoble d'ús residencial (descripció, titularitat, dades registrals; si es tracta de compra d'un immoble d'ús residencial i el préstec es tramita per a la seva adquisició, s’indicarà la circumstància que el préstec es destina a finançar en tot o part aquesta adquisició).

Que manifesta, sota responsabilitat, que li ha estat lliurada el dia * la documentació que detalla l'art. 14. 1 de la Llei 5/2019 de 15 de març, la documentació del qual hauré de comprovar si és coincident amb la qual remesa pel prestador a través del sistema integrat de Gestió Notarial.

Que EM REQUEREIX a mi, el Notari, perquè iniciï i tramiti l'Acta prevista en aquesta Llei i practiqui les oportunes diligències. Manifesta expressament que m'ha triat lliurement per a la tramitació i pertinent verificació de la documentació a què es refereix la repetida Llei 5/2019 i per a rebre l'assessorament personalitzat i gratuït al fet que té dret, del que ha estat advertit pel prestador.

ACCEPTACIÓ'

Jo, el Notari, ACCEPTO EL REQUERIMENT, que compliré mitjançant les pertinents diligències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Opció 2.- Requeriment telemàtic al Notari.

L'inici de l'Acta resulta de rebre el dia d'avui telemàticament (o per qualsevol altre mitjà segur) un requeriment de les següents característiques:

Requeridor: El Sr. *,

Objecte del requeriment: que havent sol·licitat al Banc * un préstec hipotecari (o un crèdit amb garantia hipotecària) per un import de * Euros, amb la garantia d'un immoble d'ús residencial, EM REQUEREIX a mi , el Notari, perquè iniciï i tramiti l'Acta prevista en aquesta Llei i practiqui les oportunes diligències. (Serà procedent indicar altres manifestacions, que contingui si escau, el requeriment, com que l'interessat ha rebut la documentació pertinent, que ha estat informat del seu dret a triar lliurement Notari per a la formalització del préstec i el pertinent assessorament gratuït i personalitzat, etc., supòsit que hi hagi un hipotecant no deutor o de fiador, etc., és possible que no es determini l'immoble d'ús residencial a hipotecar.)

Jo, el Notari, ACCEPTO EL REQUERIMENT, que compliré mitjançant les pertinents diligències.

Queda estès en l'últim foli de la diligència anterior i en el present foli de paper notarial, número *.

I del seu contingut, EN DONO FE.

DILIGÈNCIA DE RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

A *, el dia *, faig constar:

Que a través del sistema integrat de Gestió Notarial he rebut la documentació que s'indicarà seguidament a l'efecte del compliment del que es disposa en els articles 14 i 15 de la Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

La documentació es refereix al préstec concedit al Sr.*, (o a més prestataris.. en el qual apareix com a fiador el Sr. *, en el qual actuarà com a hipotecant no deutor el Sr. …) sent la finca a hipotecar la següent: *.

La documentació de referència la integren:

a). La Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), continguda en l'Annex I de la Llei 5/2019, que té la consideració d'oferta vinculant per a l'entitat durant el termini pactat fins a la signatura del contracte prevista per al dia *. (Com a mínim, haurà de ser de deu dies després de la data de lliurement.)

b). Una Fitxa d'Advertiments Estandarditzats (FiAE) en la qual s'informa el prestatari o potencial prestatari de l'existència de les clàusules o elements rellevants, (es detallarà, com a exemple: índexs oficials de referència utilitzats per a fixar el tipus d'interès aplicable, l'existència de límits mínims en el tipus d'interès aplicable com a conseqüència de la variació a la baixa dels índexs o tipus d'interès als quals aquell estigui referenciat, la possibilitat que es produeixi el venciment anticipat del préstec com a conseqüència de l'impagament i les despeses derivades d'això, la distribució de les despeses associades a la concessió del préstec i la possibilitat que es tracti d'un préstec en moneda estrangera).

c). Minuta de l'escriptura a formalitzar, que s'ajusta al contingut dels documents referits en les lletres anteriors i inclou de forma desglossada, la totalitat de les despeses associades a la signatura del contracte.

d). Document que conté informació clara i veraç de les despeses que corresponen al prestador i els que corresponen al prestatari, del qual resulta que:

i. Les despeses de taxació de l'immoble correspon al prestatari i els de gestoria al prestador.

ii. El prestador...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA