Acta notarial prèvia a la formalització d'un préstec hipotecari sobre immoble residencial

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta notarial per a acreditar el compliment exigit per l'art. 15 de la Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari quan s'hipotecarà un habitatge residencial.

 
EXTRACTO GRATUITO

f

Contenido
 • 1 Model d'Acta
  • 1.1 DILIGÈNCIA DE RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
  • 1.2 REQUERIMENT DEL PRESTATARI
   • 1.2.1 COMPAREIXENÇA DEL PRESTATARI, ABANS DE REBRE LA DOCUMENTACIÓ
   • 1.2.2 REQUERIMENT TELEMÀTIC Al NOTARI ABANS DE REBRE LA DOCUMENTACIÓ
   • 1.2.3 COMPAREIXENÇA DEL PRESTATARI REBUDA LA DOCUMENTACIÓ
   • 1.2.4 REQUERIMENT TELEMÀTIC Al NOTARI REBUDA LA DCUMENTACIÓ
  • 1.3 DILIGÈNCIA DE VERIFICACIÓ
  • 1.4 DILIGÈNCIA D’INFORMACIÓ PERSONAL, EXPRESSA I INDIVIDUALITZADA
 • 2 Contingut del test
  • 2.1 TEST PER A PRESTATARI
  • 2.2 TEST PER A FIADOR
  • 2.3 TEST PER A HIPOTECANT NO DEUTOR
  • 2.4 PREGUNTES A AFEGIR EN EL TEST DEL PRESTATARI NOMÉS PER Al CAS DE PRÉSTEC MULTIDIVISA
  • 2.5 TEST PER A l'ACREDITAT
 • 3 Comentari
  • 3.1 Qüestió prèvia
  • 3.2 Àmbit d'aplicació de la Llei
  • 3.3 L'Acta de l'art. 15 de la Llei 5/2019
  • 3.4 Fracàs de l'Acta
  • 3.5 Requisits del préstec que s'atorgui
  • 3.6 Novetats de fons de la llei 5/2019
  • 3.7 Instrucció de la DGRN
  • 3.8 Instrucció de la DGRN i doctrina del TS sobre aquesta matèria
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia citada
Model d'Acta

NUMERO

A *, la meva residéncia, Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de * per la present Acta, FAIG CONSTAR:

Que el dia d'avui s'inicia la present Acta que té per objecte acomplir les disposicions de la Llei 5/2019, de 15 de març reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i del Reial decret 309/2019, de 26 d'abril pel qual es desenvolupa parcialment dita llei.

INICI DE L'ACTA

(OPCIONS):

DILIGÈNCIA DE RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

A *, el dia *, faig constar:

Que a través del sistema integrat de Gestió Notarial (transitòriament i fins al 31 de juliol de 2019, per qualsevol altre procediment admès per la Instrucció de 14 de juny de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre l'ús de les plataformes informàtiques de les entitats financeres i gestories,) he rebut la documentació que s'indicarà seguidament a l'efecte del compliment del que es disposa en els articles 14 i 15 de la Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

La documentació es refereix al préstec concedit al Sr.*, (o a més prestataris.. en el qual apareix com a fiador el Sr. *, en el qual actuarà com a hipotecant no deutor el Sr. …) sent la finca a hipotecar la següent: *.

La documentació de referència la integren:

a). La Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), continguda en l'Annex I de la Llei 5/2019, que té la consideració d'oferta vinculant per a l'entitat durant el termini pactat fins a la signatura del contracte prevista per al dia *. (Com a mínim, a Cagtalunya haurà de ser, excepte renunica al termini i no a la informació, de 14 dies després de la data de lliurement.)

b). Una Fitxa d'Advertiments Estandarditzats (FiAE) en la qual s'informa el prestatari o potencial prestatari de l'existència de les clàusules o elements rellevants, (es detallarà, com a exemple: índexs oficials de referència utilitzats per a fixar el tipus d'interès aplicable, l'existència de límits mínims en el tipus d'interès aplicable com a conseqüència de la variació a la baixa dels índexs o tipus d'interès als quals aquell estigui referenciat, la possibilitat que es produeixi el venciment anticipat del préstec com a conseqüència de l'impagament i les despeses derivades d'això, la distribució de les despeses associades a la concessió del préstec i la possibilitat que es tracti d'un préstec en moneda estrangera).

c). Minuta de l'escriptura a formalitzar, que s'ajusta al contingut dels documents referits en les lletres anteriors i inclou de forma desglossada, la totalitat de les despeses associades a la signatura del contracte.

d). Document que conté informació clara i veraç de les despeses que corresponen al prestador i els que corresponen al prestatari, del qual resulta que:

i. Les despeses de taxació de l'immoble correspon al prestatari i els de gestoria al prestador.

ii. El prestador assumeix el cost dels aranzels notarials de l'escriptura de préstec hipotecari i els de les còpies els assumirà qui les sol·liciti.

iii Les despeses d'inscripció de les garanties en el Registre de la Propietat corresponen al prestador.

iv. El pagament de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es realitzarà de conformitat amb el que s'estableix en la normativa tributària aplicable.

e). Document en què consta l'advertiment al prestatari de l'obligació de rebre assessorament personalitzat i gratuït del notari que triï el prestatari per a l'autorització de l'escriptura pública del contracte de préstec, sobre el contingut i les conseqüències de la informació continguda en tota documentació remesa.

f). Document signat pel prestatari en el qual aquest manifesta que ha rebut la pertinent documentació el dia * (data fonamental per al còmput dels dies naturals que ha de transcórrer per a poder autoritzar el préstec) i així com l'explicació del seu contingut per legítim representant de l'entitat prestadora,

g). (Si consta en la documentació rebuda): Document que expressa que si durant el període de durada del préstec es produïssin una o diverses subrogacions d'acord amb la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, el prestador subrogat haurà de ser reintegrat pel prestador subrogant en la part proporcional de l'impost i les despeses que al prestador, conforme a l'indicat, corresponen en el moment de la constitució del préstec.

h) (En el cas de préstec a interès variable) Document amb una referència especial a les quotes periòdiques a satisfer pel prestatari en diferents escenaris d'evolució dels tipus d'interès.

i). (En el supòsit en què existeixi): Document que detalla les condicions de la pòlissa de l'assegurança per a garantir el compliment de les obligacions dimanants del préstec i altres assegurances previstes.

Aquesta documentació queda unida a aquesta matriu, per a la seva pertinent verificació.

Queda estès en *.

I del seu contingut, EN DONO FE.

REQUERIMENT DEL PRESTATARI

(OPCIONS:)

COMPAREIXENÇA DEL PRESTATARI, ABANS DE REBRE LA DOCUMENTACIÓ

(En aquest cas, serà la primera diligència que haurà de ser seguida de l'anterior sobre la documentació rebuda).

L'inici de l'Acta resulta de la compareixença, el dia d'avui i Davant meu, del:

Sr., major d'edat, veí de * amb domicili en *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. * (plural en el cas de dos o més prestataris, ressenya del compareixent fiador, etc.)

Intervé en el seu propi nom i dret.

Identifico al compareixent pel seu Document d'Identitat ressenyat.

Té, a judici meu, capacitat i legitimació per a instar la present ACTA i DIU:

Que ha sol·licitat al Banc * un préstec hipotecari (o un crèdit amb garantia hipotecària) per un import de * Euros, amb la garantia del següent immoble d'ús residencial (descripció, titularitat, dades registrals; si es tracta de compra d'un immoble d'ús residencial i el préstec es tramita per a la seva adquisició, s'indicarà la circumstància que el préstec es destina a finançar en tot o part aquesta adquisició).

Que manifesta, sota responsabilitat, que li ha estat lliurada el dia * la documentació que detalla l'art. 14. 1 de la Llei 5/2019 de 15 de març, la documentació que hauré de comprovar si és coincident amb la qual remesa pel prestador a través del sistema integrat de Gestió Notarial.

Que EM REQUEREIX a mi, el Notari, perquè iniciï i tramiti l'Acta prevista en aquesta Llei i practiqui les oportunes diligències. Manifesta expressament que m'ha triat lliurement per a la tramitació i pertinent verificació de la documentació a què es refereix la repetida Llei 5/2019 i per a rebre l'assessorament personalitzat i gratuït al fet que té dret, del que ha estat advertit pel prestador.

ACCEPTACIÓ

Jo, el Notari, ACCEPTO EL REQUERIMENT, que compliré mitjançant les pertinents diligències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta dilkigència, advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en *

I DONO FE del seu contingut.-

REQUERIMENT TELEMÀTIC Al NOTARI ABANS DE REBRE LA DOCUMENTACIÓ

(En aquest cas, també serà la primera diligència que haurà de ser seguida de la diligència sobre la documentació rebuda).

L'inici de l'Acta resulta de la compareixença, el dia d'avui i davant meu, del:

Sr. *, major d'edat, veí de * amb domicili en *.

Exhibeix D.N.I /N.I.F. * (plural en el cas de dos o més prestataris, ressenya del compareixent fiador, etc.)

Intervé en el seu propi nom i dret.

Identifico al compareixent pel seu Document d'Identitat ressenyat.

Té, a judici meu, capacitat i legitimació per a instar la present ACTA i DIU:

Que s'ha sol·licitat al Banc * un préstec hipotecari (o un crèdit amb garantia hipotecària) per un import de * Euros, amb la garantia del següent immoble d'ús residencial (descripció, titularitat, dades registrals; si es tracta de compra d'un immoble d'ús residencial i el préstec es tramita per a la seva adquisició, s’indicarà la circumstància que el préstec es destina a finançar en tot o part aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA