Acta notarial per assistir a una junta general d'una societat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta per la qual el notari és requerit per aixecar acta d'una junta general d'una societat i dels seus acords.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Nota:
  • 2.2 La legalitat de la convocatòria
  • 2.3 Haver-hi requeriment
  • 2.4 Indicacions
  • 2.5 Regles generals
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, i en sol·licitud de la present acta,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil "*SA (o SL...)* ", domiciliada a *, CIF **; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de * senyor * el dia *. Inscrita al Registre Mercantil de * al volum *, foli *, full número *.

Les seves facultats per aquest atorgament resulten del seu càrrec d'administrador solidari, nomenat per acord de la junta general de la societat de *, pel termini de * anys, elevat a públic a l'escriptura autoritzada pel Notari de *, Sr. *, el dia *, que va causar la inscripció *, al Registre Mercantil. (o administrador únic, mancomunats, etc.; en el cas de consell d'administració cal acord del consell d'administració per requerir la presència notarial, i la pertinent certificació s'incorporarà al requeriment.)

Identifico el compareixent pel document d'identitat ressenyat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que per * (l'òrgan d'administració) ha estat convocada junta general ordinària o extraordinària) a celebrar, al domicili social, a les * hores del dia * de * en primera convocatòria i a la mateixa hora i lloc, en segona convocatòria, (no és possible una 2a convocatòria en el cas de SL) el dia * del mateix mes i any.

II.- Que tant al Butlletí Oficial del Registre Mercantil del dia * com al diari *'(nom del diari) de * del dia, consten publicats els anuncis de convocatòria de la junta general (ordinària o extraordinària) a què es refereix l'apartat que precedeix. (indicar altres casos de convocatòria, en especial per les SL). El compareixent m'exhibeix els pertinents exemplars de cada una de les publicacions expressades, de les quals incorporo a aquesta matriu fotocòpia que reprodueix fidelment el seu original respectiu.

III.- I que em requereix a mi, el Notari, perquè aixequi acta de la junta general (ordinària o extraordinària) d'accionistes (o de socis si és SL) de la companyia mercantil "*" a celebrar el dia * de * de * d'aquest any, a les * hores i en primera convocatòria, o en el seu cas, el següent dia, a la mateixa hora i en segona convocatòria (no és possible segona convocatòria en societats limitades); hauré de traslladar-me, a aquest efecte, al domicili social, situat a *.

Accepto.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

(Lloc i data), a les * hores (del matí, tarda, a dos quarts de *, etc.) em trasllado a *, per aixecar l'acta interessada.

I.- Faig constar que les dades que mencionen els punts 2n i 3r de l'art. 97 del Reglament del Registre Mercantil ja figuren al requeriment i a la fotocòpia dels anuncis que han quedat units a aquesta matriu.

Estan presents a la sala: el Sr. * el Sr. *; el lletrat Sr. *, que representa al Sr. *, etc. etc.

Actua de president, el Sr.* , m'acredita la seva identitat i faig constar que és major d'edat, veí de *, amb domicili a * i DNI * i actua de secretari el senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

II. El president Sr. * declara vàlidament constituïda la junta i manifesta: a) que en els casos en què parli el lletrat Sr. * és com si parlés el president, de forma que assumeix totes les seves paraules; b) que la llista de socis assistents amb dret a vot és la següent:

Sr. *, titular de * (accions o participacions).

Sr. *, titular de * (accions o participacions).

Etc.

Estan presents * socis que representen el *% del capital social i estan representats * socis que ostenten el *% del capital social. Per tant, entre present i representat està el 100% del capital social. (o indicar el % real)

III. Indico als assistents si es formula alguna reserva o protesta sobre les manifestacions del president amb relació a la validesa de la junta i nombre de socis amb dret a vot que concorren, en la forma abans indicada i la seva participació en el capital social.

(Recollida de manifestacions...)

Seguidament la presidència procedeix a la lectura del primer punt de l'ordre del dia, que aquí es dóna per reproduït.

El president proposa que s'aprovi el punt primer de l'ordre del dia. Es procedeix a la votació i el president manifesta que han votat a favor * (accions/participacions) i en contra *, raó per la qual la proposta queda aprovada (o en el seu cas no aprovada).

(Es transcriurà, en el seu cas, l'oposició al resultat), afegint: El president, malgrat l'anterior oposició, declara aprovat el primer punt de l'ordre del dia.)

(I així successivament.-)

XX punt de l'ordre del dia: (en cas d'estar prevista la lectura i l'aprovació de l'acta; es farà constar) El president manifesta que no és procedent entrar en el debat d'aquest punt de l'ordre del dia, en haver intervingut un Notari en aquesta junta, i, per tant, declara finalitzada aquesta i aixeca la sessió; són les * hores i * minuts.

I jo, el Notari, redacto aquesta diligència, d'acord amb les notes preses, el mateix dia en el darrer foli del requeriment i en * folis de paper notarial, sèrie , números *.

I DONO FE del seu contingut.

Comentari Nota:

Durant la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el present tema està afectat pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19; en aquest punt, diu l'esmentat Decret: «7. El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.»

Normes

I.)- Per poder acceptar el requeriment: el Notari haurà de comprovar:

La legalitat de la convocatòria

Forma: l'art. 173 de la LSC (antes núm. 1 art. 97 LSA) ha sofert diverses modificacions: Interessa ara la redacció donada per la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»:

Artículo 173:

Forma de la convocatoria.
1. La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA