Acta notarial d'exhibició

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta en la qual es requereix al Notari per tal que examini un objecte i procedeixi a la seva descripció.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Especialitats de l'acta d'exhibició
  • 2.2 Normes generals
   • 2.2.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.2.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que m'exhibeix (sigui un document, una fórmula, un objecte determinat, etc.) i em requereix a mi, el Notari, perquè faci constar les seves característiques.

Accepto. I comprovo que es tracta de: (detallar la cosa exhibida, amb esment dels detalls que interessin al requeridor; si és de fàcil reproducció, pot fins i tot ser fotografiat, deixant un exemplar unit a la matriu i un altre a la còpia que s'expedeixi; si es tracta d'un document, pot ser escanejat, segons l'objecte es descriurà amb detall, etc.)

En aquests termes es dóna per complet el requeriment.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA