Acta notarial de designació de mediador concursal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial que té per objecte la designació o nomenament d'un mediador concursal.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 ACTA REQUERIMENT INICIAL
 • 2 DILIGÈNCIES
  • 2.1 Diligència de designació de mediador
  • 2.2 Diligència de notificació al mediador
  • 2.3 Diligència d'acceptació del mediador
  • 2.4 Diligència notificant l'inici de l'expedient
  • 2.5 Diligència de posterior recepció de cada justificant de recepció
  • 2.6 Altres possibles diligències
  • 2.7 Nota de tancament
 • 3 Comentari
  • 3.1 Inici de l'expedient
  • 3.2 Designació de mediador
  • 3.3 Notificacions
  • 3.4 Actuacions posteriors
  • 3.5 Tancament de l'Acta
  • 3.6 Nota aranzelària
 • 4 Legislación citada
 • 5 Doctrina administrativa citada
ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO *

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència en *,

COMPAREIX:

Opció 1.- Si l'acord pot afectar a un ben privatiu que no sigui l'habitatge familiar:

El senyor/La senyora* , major d'edat, * (estat i professió) , veí/veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

Queda identificat/ada pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per a la designació de mediador concursal i diu:

Opció 2.- Si l'acord pot afectar a un ben comú o de la societat conjugal o a l'habitatge familiar d'un només dels cònjuges:

Els cònjuges, casats sota el règim legal de *, (professió) , veïns de * amb domicili en *. Exhibeixen DNI/*NIF *.

Els identifico pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números dels quals coincideixen amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervenen, tenen interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per a la designació de mediador concursal i diuen:

En tot cas

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA el fet d'aconseguir, mitjançant l'oportú expedient la designació de mediador concursal, d'acord amb el Text Refòs de la LLei Concursal, aprovat pel R.D.L 1/2020, de 5 de maig, i per aquesta finalitat fa/n constar:

A).- Que es troba/en en situació d'insolvència, (o que preveu/en no poder complir regularment les seves obligacions) concorrent tots els requisits subjectius i objectius per poder sol·licitar la intervenció notarial, la qual cosa declara sota pena de falsedat en document públic, del que l'adverteixo.

B).- Que no l'afecta (no els afecta) cap de les prohibicions que esmental Text Refòs de la LLei Concursal, aprovat pel R.D.L 1/2020, de 5 de maig, extrem que igualment corrobora/en formalment.

II.- Requeriment:

En conseqüència em requereix/en a mi, el Notari, perquè iniciant aquest expedient, tramiti l'oportuna designació de mediador concursal amb l'objecte d'aconseguir un acord extrajudicial de pagament amb els seus creditors.

III.- Aporta la documentació següent:

a).- El formulari normalitzat subscrit per la part deutora que inclou un inventari amb l'efectiu i els actius líquids que disposa, els béns i drets que és/són titular/s i els ingressos regulars previstos.

b).- Una llista de creditors, especificant la seva identitat, domicili i adreça electrònica, amb expressió de la quantia i venciment dels respectius crèdits, en la qual s'inclouen relació dels contractes vigents i una relació de despeses mensuals previstes.

Tot això està estès en * folis de paper comú, que subscrits per la part requeridora queden units a aquesta matriu.

De la documentació aportada resulta que l'estimació inicial del passiu no supera els cinc milions d'euros.

c).- Certificat de penals negatiu a fi d'acreditar que no està/an afectats per cap de les prohibicions que esmenta l'article 634.1 del Text Refòs de la LLei Concursal.

IV. Declaracions especials:

La part requeridora declara formalment:

a).- Que, dins dels cinc últims anys, no ha aconseguit un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, ni ha obtingut l'homologació judicial d'un acord de refinançament ni ha estat declarada en concurs de creditors.

b).- Que no es trobin negociant amb els seus creditors un acord de refinançament o la sol·licitud de concurs del qual hagués estat admesa a tràmit.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ

(Atenció, posar en plural, si escau)

S'han fet les reserves i advertiments legals i de les conseqüències de tota índole que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

Li llegeixo, per la seva elecció, aquest Acta, advertit/da del seu dret a llegir-la per si, del que no usa i, després de fer-li les oportunes explicacions verbals per al seu total coneixement, manifesta quedar assabentat/da, l'accepta, es ratifica i signa.

Jo, el Notari, Dono fe que el consentiment ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els altres amb els números següents en ordre correlatiu. (o anteriors en ordre correlatiu....).

I del seu contingut, DONO FE.

DILIGÈNCIES Diligència de designació de mediador

DILIGENCIA:

A *, a *.

L'estenc, jo, el Notari, per fer constar que el dia d'avui, sent les * hores accedeixo al Portal del BOE en el qual consten el llistat de Mediadors Concursals a la Província de *, figurant com a primer de la llista la persona natural (o jurídica) següent *, les dades de la qual, que obtinc així mateix d'aquest Portal, i facilitats per a la presa de contacte amb el mateix, són els següents: …. (nom i cognoms i dades de la persona jurídica, NIF, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.)

La informació obtinguda, trasllada al pertinent foli notarial, queda unida a aquesta matriu.

Queda estesa a continuació del requeriment anterior, en el mateix foli de la seva autorització i en el present.

I del seu contingut, DONO FE.

Diligència de notificació al mediador

DILIGENCIA:

A *, a *.

L'estenc, jo, el Notari, per fer constar que el mateix dia de la diligència...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA