Acta de lliurament de carta per correu

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de notificació per correu certificat amb justificant de recepció.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Especialitats d'aquestes actes
  • 2.2 Normes generals
   • 2.2.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.2.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I.- Que, en exemplar duplicat, em lliura una carta, que subscriu a la meva presència, adreçada a **.

II.- Que em requereix a mi, el Notari, perquè un dels exemplars de la referida carta quedi unit a aquesta matriu, i l'altre el lliuri per correu certificat amb el justificant de rebuda, al seu destinatari i al domicili que la carta indica.

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/sa del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

PRIMERA DILIGÈNCIA:

(Lloc i data), a *(un quart, dos quarts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a l'Oficina de Correus d'aquesta població i remeto a la direcció del seu destinatari, un sobre que conté uns dels exemplars de la carta amb referència a aquesta acta; pel servei de Correus se'm lliura resguard de l'enviament, que porta el número *, i que donaré al requeridor amb la còpia de la present.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

SEGONA DILIGÈNCIA: Per fer constar que pel Servei de Correus se'm lliura la targeta acreditativa d'haver fet l'enviament què es refereix la diligència anterior: uneixo a aquesta matriu una fotocòpia de l'esmentat resguard que reprodueix fidelment el seu original; aquest es lliurarà al requeridor amb la còpia autèntica de la present.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència a continuació de l'anterior, en el seu mateix foli i en el present, també de paper notarial, i amb això dono per tancada la present acta, el dia *, i que ha quedat estesa en un total de * folis de paper notarial, sèrie *, números *.

I DONO FE del seu contingut.

Comentari ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA