Acta final d'obra

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de declaració de final d'obra d'una edificació declarada en construcció. Doctrina de la DGRN.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Llei estatal del sòl
  • 2.3 El llibre de l'edifici
  • 2.4 Acta de recepció de l'obra
  • 2.5 Qui és el tècnic competent
  • 2.6 A Catalunya
  • 2.7 Doctrina de la DGRN
  • 2.8 L'estudi sobre les garanties de l'edificació
  • 2.9 Final d'obra parcial
  • 2.10 Final d'obra d'una entitat que forma part d'un edifici dividit en propietat horitzontal
  • 2.11 Declaració final d'obra d'edifici antic
  • 2.12 Cadastre i representació gràfica
  • 2.13 Referenciació geogràfica Obra Nova
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts en règim de separació de béns, senyors *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Els identifico pels seus respectius documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb el de la seva Identificació Fiscal; considero que tenen capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta ACTA FINAL D'OBRA i EXPOSEN:

I.- Que en l'escriptura atorgada davant * el dia *, els senyors compareixents van declarar que, sobre solar de la seva propietat, estaven construint una edificació, que es va descriure així:

EDIFICACIÓ EN CONSTRUCCIÓ....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II.- Declaren els compareixents que han finalitzat la construcció de l'edificació esmentada i ho justifiquen amb certificat, que queda unit a aquesta matriu, expedit per l'arquitecte senyor *, la firma del qual legitimo, que acredita l'estat i descripció de l'obra.

III.- GARANTIES.-

Opcions *

A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00

B.- Justificació de l'assegurança

C.- No s'aporta el certificat de la companyia asseguradora.

D.- Auto promotor individual.

OPCIÓ A.- Llicència anterior a 5-5-00.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar amb anterioritat al dia 5 de maig de l'any 2000, tal com resulta de la data que consta a la llicència exhibida i de la qual es va incorporar fotocòpia en el moment de la seva declaració (o s'adjunta fotocòpia a aquesta matriu). Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Justificació de l'assegurança

Manifesten els compareixents que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge; d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, m'acrediten la constitució de l'assegurança que regula l'apartat 1, c) de la Llei mitjançant l'exhibició de la corresponent pòlissa i certificació d'entrada en vigència amb signatura legitimada del certificador. De tot això deixo unida fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

OPCIÓ C.- No s'aporta el certificat de la companyia asseguradora.

'Manifesten els compareixents que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge; d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre és exigible la constitució de garanties, però NO acrediten en aquest acte la constitució de l'assegurança que menciona l'apartat 1, c), de la qual cosa adverteixo i manifesten que l'aportaran pròximament, fet que es farà constar, en el seu cas, mitjançant diligència, a continuació d'aquesta acta.

OPCIÓ D.- Auto promotor individual.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge en tractar-se d'un auto promotor individual d'una única finca unifamiliar per a ús propi i de conformitat amb el que disposa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, no és exigible ara la constitució de garanties. Adverteixo, expressament, jo, el Notari els compareixents que en el cas de venda en el termini a què es refereix l'art. 17.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació de 5 de novembre de 1999 quedarà obligat a la contractació de la garantia pel temps que resti per a completar els deu anys, tret que la part adquiridora exoneri a l'auto promotor de dita obligació i acrediti que aquest ha utilitzat l'habitatge.

IV.- També se'm lliura i deixo unit a aquesta matriu el Certificat de Final d'Obra signat per l'Arquitecte Autor del Projecte i Director de l'Obra, Sr. *, la firma del qual legitimo. Dit Certificat acredita no només el final d'obra sinó també el compliment de les condicions de la llicència en el seu moment concedida i està degudament visat.

V.- ALTRES REQUISITS:

En compliment dels requisits que imposa la legislació sobre l'edificació, m'acrediten:

-. L'existència del llibre de l'edifici.

-. La comunicació prèvia de la primera utilització i ocupació que regula {leg|330018205|l'article 187.5 de la Llei d'urbanisme|art=187}} de la que protocol·litzo fotocòpia que testimonio; manifesten que s'han complert totes les condicions de la llicència. (aquesta és una exigència de l'article 41 del Text Refós de la Llei d'urbanisme).

-. Certificació de l'Arquitecte Sr. *, la firma del qual legitimo, que protocol·litzo i acredita que l'edifici compleix tots els requisits d'eficiència energètica.

VI.- En conseqüència, els compareixents sol·liciten que s'inscrigui el final l'obra declarada en el Registre de la Propietat, a favor seu.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA