Acta indicant únicament la separació entre finques, no inscriptible

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta que determina els límits entre finques com acord simplement entre parts.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: No s'ha de confondre amb el sistema regulat per l'article 200 de la Llei Hipotecària, segons redacción donada per la llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la llei Hipotecària, (entrà en vigor l'1 de novembre de 2015). Vegeu Expedient notarial de delimitació de finques

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. i DNI/NIF *.

I la SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a * i DNI/NIF *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Les identifico pels seus respectius documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb el de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, interès legítim, per a instar la present Acta i DIUEN:

I.- La senyora * és propietària de la finca següent:

RÚSTICA.- ...

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *.

TÍTOL: *

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu. D'acord amb la Llei 62/2003 de 30 de desembre, els adverteixo que no és necessari fer cap declaració de l'alteració de la titularitat davant del Cadastre.

2a.- No consta la gràfica, però sí certificat on consti la referència cadastral:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu. D'acord amb la Llei 62/2003 de 30 de desembre, els adverteixo que no és necessari fer cap declaració de l'alteració de la titularitat davant del Cadastre.

3a.- No s'aporta referència concreta (cap o només la de la finca matriu, encara que hi consti aquesta) i no s'ha obtingut pel notari en forma...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA