Acta notarial declarant la pèrdua dels llibres mercantils

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta notarial que recull unes manifestacions de l'administrador d'una societat declarant la pèrdua dels llibres mercantils.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NUMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El SENYOR , major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *, i DNI/NIF 37.960.158-S.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil “*”, amb domicili a *, carrer *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada, davant * el dia *; adaptada a la vigent legislació, en escriptura atorgada, davant * el dia *. Inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *. CIF *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació en resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent:

«....»

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d’administrador únic de la societat, (o les altres opcions) nomenat, per termini *, per acord de la Junta General de *, elevat a públic en escriptura atorgada, davant *, el dia *, número * del seu protocol, de la qual he tingut a la vista la primera còpia autèntica, que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per a formalitzar actes de manifestacions en nom de la seva representada i realitzar altres actes complementaris.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, segons intervé, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè per mitjà de la present acta reculli, com així faig, les manifestacions següents que fa sota la seva exclusiva responsabilitat, advertit del valor jurídic de les mateixes i que són del tenor literal següent:

Que el Llibre Registre de Socis i el Llibre d'Actes de la societat * s'han extraviat i que aquests fets han ocorregut entre les 09.00 hores del dia * i les * hores del dia *.

Que en data * es va formalitzar la corresponent denúncia de pèrdua de documents a les dependències dels Mossos d'Esquadra de * i així consta en la còpia de la denúncia que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA