Acta de presència amb fotografies

Autor:Manuel faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta notarial de presència amb fotografies per constatar determinats fets o l'estat de les coses.-

 
EXTRACTO GRATUITO

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, per tal que em traslladi al carrer * comprovi (l'existència d'unes obres, l'estat d'una cosa, etc.) que el requeridor em mostrarà (a l'interior i a l'exterior de l'edifici).

A la meva presència, es prendran algunes fotografies, les quals, quan estiguin revelades, les hauré d'examinar i comprovar si reprodueixen fidelment la realitat per mi observada. Un exemplar de cada una d'aquestes fotografies quedarà incorporat a aquesta matriu.

Així ho diu.

ACCEPTO el requeriment, que compliré tan aviat com em sigui possible, consignant el resultat, per diligència o diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA. El mateix dia, a les * hores del matí (o de la tarda) em trasllado al carrer * de *; comprovo: *.....; a la meva presència es prenen * fotografies de diversos aspectes de la part interessada per tal d'acreditar la situació actual.

Em faig càrrec de la bobina utilitzada per procedir a revelar les fotografies...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA