Acta notarial que acredita l'existència d'una web i/o del seu contingut

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta per la qual el Notari dóna fe de l'existència d'una pàgina web i/o dels continguts d'aquesta.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes generals
   • 2.1.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.1.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè en un dels ordinadors utilitzats en la meva Notaria accedeixi a la següent pàgina web “*”.

Una vegada hagi accedit a la pàgina d'inici, imprimeixi aquesta, a aquest efecte d'acreditar la seva existència i contingut inicial.

Seguidament accedeixi en aquesta pàgina al lloc en el qual consta el següent “(per exemple actes”) i accedeixi a l’esmentat contingut i una vegada entri en el lloc indicat procedeixi a imprimir la pàgina (o faci constar que existeix l'anunci * el text següent * o la imatge *.)

Accepto el requeriment i practicaré la Diligència com més aviat millor.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA