Acta notarial per acreditar l'existència d'una persona o la compareixença a la Notaria

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta per la qual el Notari dóna fe de què una persona està viva, o que algú ha comparegut o no ha comparegut a la Notaria un dia determinat.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

(Opció 1.- Existència d'una persona):

Que em requereix a mi, el Notari, perquè doni fe, com així ho faig, que la senyora compareixent està viva, i he acreditat la seva identitat amb les dades del seu DNI, el qual uneixo a aquesta matriu fotocòpia que testimonio.

I en aquests termes queda acreditada l'existència de la persona compareixent.

(Opció 2.- Compareixença d'una persona):

Que em requereix a mi, el Notari, perquè doni fe, com així ho faig, que el/ la senyor/a compareixent, ha comparegut el dia d'avui, a les * hores a aquesta Notaria (explicar la raó: a signar l'escriptura de *, per estar requerit per a això, etc.), he acreditat la seva identitat amb les dades del seu DNI, el qual uneixo a aquesta matriu fotocòpia que testimonio.

I Jo, el Notari DONO FE, que efectivament el/la Sr/a. compareixent s'ha personat en la meva Notaria el dia i hora interessats, del que deixo constància fefaent.

(En tot cas:)

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA