Acumulació d’accions de divorci i de divisió de béns comuns en proindivís ordinari d'acord amb el dret català

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda de dissolució del matrimoni per la via del divorci sol•licitant paral•lelament la divisió d’una propietat en comú.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE FAMÍLIA DE ………………….. 

D./Dª. …………………., Procurador/a dels Tribunals, en nom de D./Dª. ……………, amb domicili a ……………………, al carrer ……………., núm. ……… i amb núm. de DNI ……………., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant del Jutjat sota la direcció lletrada de ............... 

MANIFESTO:

I.- Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA CONTENCIOSA DE DIVORCI contra ………………….., amb domicili a ………….al carrer ………. núm. …….. i amb núm. de DNI ……………., conjuntament amb una ACCIÓ DE DIVISIÓ DE BÉNS COMUNS EN PROINDIVÍS

FETS
 

PRIMER.- Que la meva mandant va contraure matrimoni amb el demandat en data …….., unió que va ser inscrita en el Registre Civil de ……………….. 

Adjunto com a document núm. 1 certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil de …………….. 

SEGON.- Que es va celebrar el matrimoni sota la normativa de veïnatge civil català i com que no hi ha cap pacte entre els contraents respecte al règim econòmic matrimonial, aquest és el de separació de béns. 

La situació econòmica familiar ha permès als litigants adquirir la plena propietat per meitats indivises l'habitatge en el qual ha transcorregut la convivència marital. 

Acompanyo com a document núm. 2 l'escriptura de compravenda de l'habitatge. 

TERCER.- La meva representada ha adoptat la decisió de trencar el vincle matrimonial. Aquesta situació no genera desigualtat entre les parts, ja que ambdós cònjuges disposen de feina retribuïda amb sous del mateix nivell, motiu pel qual no sol·licita pensió compensatòria. 

FONAMENTS DE DRET
 

I.-JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA: Correspon a la jurisdicció civil d'acord amb el que estableixen els articles 9.2 i 21.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com als jutjats de família / primera instància del lloc on se situa la residència del demandat d'acord amb l’article 769.1 LEC.

II.- PROCEDIMENT: El procediment que cal seguir en les demandes de divorci és el que estableix l’article 770 LEC

III.- CAPACITAT I LEGITIMACIÓ: D'acord amb l'article 6.1 LEC la meva representada té plena capacitat processal per personar-se en el present plet, d’igual manera està legitimada per interposar-lo segons el que estableix l’article 86 CC i l'article 10 LEC, pel fet de trobar-se en un règim matrimonial. 

IV.- POSTULACIÓ I DEFENSA: La meva mandant està...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA