Poder per acceptar un llegat i vendre la finca o finques o quota/es indivisa/es adquirida/es per aquest títol

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de poder atorgat per un particular a favor d'una altra persona per poder acceptar un llegat a favor seu que consisteix en un o més finques o quotes indivises d’una o més finques i procedir a la seva alienació.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

Que dóna Poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom i representació del poderdant pugui:

a).- Intervenir en l'herència del seu * , senyor * , acceptant el llegat a favor de l'atorgant consistent en (una finca, diverses finques, una quota indivisa d'una o més finques o dir sense especificar “acceptant tot el llegat a favor de l'atorgant); prendre possessió del llegat i sol·licitar la pertinent inscripció en el Registre de la Propietat, amb llibertat per a modificar dades descriptives, límits, indicació de la referència cadastral, i fixar valors i declarar complet a la seva satisfacció el lliurement del llegat.

b). - En relació a les finques (o participacions indivises ...) que adquireixi el poderdant en virtut del llegat abans expressat, practicar segregacions, agrupacions, divisions, fins i tot en règim de propietat horitzontal; poder vendre-les en tot o part a la persona o persones que tingui per convenient i pel preu, pactes i condicions suspensives i resolutòries que lliurement concerti, amb facultat de cobrar el preu al comptat o a terminis, amb interessos o sense interessos i amb garanties o sense garanties, incloent-hi la hipotecària que podrà cancel·lar quan arribi el moment, donant carta de pagament; donar al comprador o compradors la possessió de la finca o finques venudes.

c).- Signar tota mena de documents, tant públics com privats, amb relació amb les seves facultats, encara que en fer-ho tingui interessos iguals o contraposats, incideixi en la figura de l'auto contractació, representi a altres interessats en l'herència, com a hereu, legatari o col·legatari.

Així ho atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA