Elevació a públic d'arrendament rústic a Catalunya. Llibre Sisè.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'arrendament rústic subjecte al Llibre Sisè del Codi Civil de Cagtalunyaque es podrà atorgar directament en escriptura o un cop signat ser elevat quan convingui a públic. Regles més importants.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Model de contracte
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes
  • 3.2 Normes del Llibre Sisè del CC de Catalunya
   • 3.2.1 1.1.- Normes generals dels contractes de conreu
   • 3.2.2 1.2.- Normes especials sobre els arrendaments rústics
   • 3.2.3 1.3.- Normes especials sobre la parceria i la masoveria
   • 3.2.4 2.- Custòdia del territori
  • 3.3 Arrendament per a pastures
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic de document privat I DIUEN:

I.- Que el dia * els compareixents van atorgar un contracte d'arrendament; reconeixen ser seves les firmes, es ratifiquen en el seu contingut i declaren la seva voluntat que quedi elevat a públic.

II.- En conseqüència em lliuren un exemplar de l'esmentat contracte, que a instància dels compareixents deixo protocol·litzat i s'aixeca a públic.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Model de contracte

Model de contracte d'arrendament de finca rústica, que pot formalitzar-se directament en escriptura o elevar-se a públic una vegada ja signat. Normativa actual.

CONTRACTE PRIVAT D'ARRENDAMENT DE FINCA RÚSTICA.

*, a *

REUNITS:

D'una part:

El Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en *. I DNI/NIF número *.

I d'una altra:

El Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en *. I DNI/NIF número *.

Intervenen en nom i interès propis.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i:

DIUEN I PACTEN:

1).- El Sr. * és propietari d'una finca, situada en el terme de *, paratge *, de cabuda superficial total aproximada *; (descripció de la finca i les seves dades registrals si és possible).

2).- El Sr.. *, arrenda al Sr. *, que té la condició de conreador personal, que accepta, la finca descrita pel termini inicial de set anys, pel preu * d'euros a l'any.

3).- El contracte de cultiu no s'estén a les edificacions destinades a habitatge que hi hagi en la finca, però sí a les altres construccions, a la maquinària i a les eines existents (pot haver-hi pacte en contrari).

4).- El contracte començarà a regir el dia d'avui. Transcorregut el termini de vigència establert, es prorrogarà en els termes que indica la Llei, és a dir, per cinc anys més i així successivament, tret que es notifiqui la renovació, cas en el qual s'haurà d'enviar la pertinent comunicació amb un any d'anticipació mínima respecte de la data de la finalització del primer termini convingut o de les seves possibles pròrrogues.

5).- El pagament de la renda es farà cada any vençut el dia primer de *, de manera que el primer rebut serà pagat el primer * de * de l'any 200*. La possessió d'un rebut de lloguer no prejutja el pagament dels anteriors.

6).- Es prohibeix especialment a l'arrendatari cedir o subarrendar totalment o parcialment les finques arrendades sense el consentiment escrit de l'arrendador, excepte quan la cessió o subarrendament s'efectuï a favor del cònjuge o d'un dels descendents de l'arrendatari. No obstant això, el subrogant i el subrogat notificaran fefaentment a l'arrendador la cessió o el subarrendament en el termini de 60 dies hàbils a partir de la seva celebració.

7).- Mentre subsisteixi la relació arrendatícia, la renda es podrà actualitzar «d'acord amb l'índex de preus percebuts agraris que el Govern publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» i tindrà efectivitat un cop transcorreguts 30 dies de la notificació que, a aquest efecte, s'hauran de dirigir les parts contractants.

8).- El contracte s'extingirà per les causes previstes en el Codi Civil de Catalunya, Llibre Sisè.

9).- En tot el no previst les parts se sotmeten a la legislació aplicable.

Així ho diuen i pacten i ho signen per suplicat en el lloc i en la data abans esmentats.

Comentari Normes

Sense perjudici dels arrendaments que es regeixin per les normes del Codi Civil, en matèria d'arrendaments rústics a Catalunya, regits per legislació especial, cal distingir sis fases fonamentals:

Contractes regits per la llei 83/1980.

Contractes regits per la llei 4 d'abril de 1995, sobre Modernització d'Explotacions Agràries.

Contractes regits per la llei 49/2003 (va entrar en vigor el dia 27 de maig de 2003).

Contractes subscrits a partir del 31 de desembre de 2005 (Nova Llei 26/2005)

Contractes subscrits sota la llei 1/2008 de 20 de febrer de Catalunya.

Contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 2018 entrada en vigor de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Per als supòsits anteriors al Llibre Sisè del CCCat pot veure's el tema Contracte privat d'arrendament rústic subjecte a la derogada Llei de 1/2008, de contractes de conreu

Normes del Llibre Sisè del CC de Catalunya

S'analitza a continuació la regulació del Llibre Sisè del CCCat, aprovat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, -en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA