Certificat de l'acord de nomenament d'auditor d'una societat limitada Junta general CONVOCADA

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat de l'acord de nomenament d’auditor adoptat en una junta general CONVOCADA d'una SL, amb estudi de la normativa aplicable.

 
EXTRACTO GRATUITOContenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Majoria
  • 3.2 Especialitats del cessament i nomenament d'auditor
  • 3.3 Comptes i verificació
  • 3.4 Mencions a l'auditor en la LSC
  • 3.5 Altres casos
  • 3.6 Problemes d'inscripció amb relació als comptes
  • 3.7 Altres punts a considerar
  • 3.8 Instrucció de la DGRN i Models
  • 3.9 Regles generals per a tot Certificat de SL convocada
  • 3.10 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SL
 • 4 ADVERTÈNCIA
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):


El senyor *, administrador únic (o el Sr. * administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,


CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, el dia i a l'hora indicats a la convocatòria.

B.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *.(Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).

(En cas de publicació a la web es dirà:) La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat, sense interrupció, des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents, el següent: 1. Nomenament de liquidador de la societat.- 2.- Delegació de facultats.

D.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

Nomenar Auditor de la Societat per termini de * anys (vegeu el comentari) a partir del primer de gener de * (data del començament de l'exercici a auditar) al Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i D NI/NIF * (o a una empresa d'auditoria...)

La retribució de l'auditor nomenat serà (indicar el criteri de retribució o l'import convingut).

Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el % del capital).


III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.


(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).

Comentari Majoria

L'acord ha de ser adoptat per la junta amb majoria que almenys representi un terç dels vots corresponents a les participacions socials que integren el capital social. No es computen els vots en blanc. (art. 198 de la Ley de Sociedades de Capital, abans art. 53.1 de la LSRL)

Especialitats del cessament i nomenament d'auditor

Diu l'art. 160 de la Ley de Sociedades de Capital, no modificat en aquest punt per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu (entrada en vigor el 24 de desembre de 2014):

Competencia de la junta. Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.

Ara bé, també el pot exigir la minoria (l'art. 272 de la Llei de Societats de Capital).

Indica la Resolució de la DGRN d'11 de juliol de 2016 [j 1] que designat un auditor a instàncies de la minoria, no es pot nomenar ni es pot inscriure el nomenament d'un altre auditor per la junta general, ni aquest segon nomenament revoca el primer i la verificació de comptes correspon a l'auditor nomena a instàncies de la minoria.

Això obliga a diferenciar dos supòsits:

a).- Auditor que ha de ser nomenat, és a dir, quan el seu nomenament és una obligació legal. A aquest es refereix en general la LSC establint els seus requisits de temps i durada.

b).- Auditor nomenat voluntàriament per la societat.

b.1. És una possibilitat de la societat:

Tota societat no obligada a nomenar auditor, el pot nomenar de forma voluntària; i pot fer-ho, com diu la Resolució de la DGRN de 20 de juny de 2016, [j 2] en qualsevol moment, fins i tot ja tancat l'exercici a auditar i el seu nomenament no té límit màxim ni mínim, tot això a diferència de l'auditor que hagi de ser obligatòriament nomenat. Doctrina que reitera la Resolució de la DGRN de 26 de juliol de 2016. [j 3]

b.2. Competència pel seu nomenanent:

 • Correspon a l'òrgan d'administració si es tracta de comptes individuals.

b.3. Efectes del nomenament d'auditor voluntari:

1.- Si hi ha un nomenament voluntari d'auditor, passa que:

Queda enervat el dret de la minoria a exigir el nomenament d'un auditor.

En realitat, aquest dret no té aplicació:

 • Quan no existeix interès protegible ben perquè el soci ha deixat de ser-ho.
 • Quan hi ha renúncia al dret reconegut.
 • Quan hi ha posició jurídica degudament protegida en un moment en el qual el seu interès s'esgota en la liquidació econòmica de la seva participació en la societat.
 • Quan hi ha nomenament per la societat feta en forma voluntària, si, com assenyala la Resolució de la DGRN de 25 de juny de 2015, [j 5] es compleixen les condicions concurrents: a) Que sigui anterior a la presentació en el Registre Mercantil de la instància del soci minoritari sol·licitant el nomenament registral d'auditor, i b) Que es garanteixi el dret del soci a l'informe d'auditoria, la qual cosa només pot aconseguir-se mitjançant la inscripció del nomenament, mitjançant el lliurament al soci del referit informe o bé mitjançant la seva incorporació a l'expedient.

En aquest cas, com diu la citada Resolució de 20 de febrer de 2018:

Si, como consecuencia de la jubilación del auditor en su día designado e inscrito, el órgano de administración promueve su cese y la inscripción de un nuevo auditor en nada se altera la anterior ecuación pues, como afirma la doctrina de nuestro Tribunal Supremo transcrita más arriba, lo trascendente es que la verificación se lleve a cabo con independencia de la persona concreta que emita el informe; informe que es obligatorio, que debe ser emitido por auditor inscrito en el Registro especial y que debe estar emitido de forma independiente y objetiva bajo los principios de escepticismo y juicio profesional (artículos 5, 8, 13 y 14 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas).

2.- Segons diu la Resolució de la DGRN de 25 de juny de 2015 [j 6] el nomenament voluntari d'auditor dut a terme per l'òrgan d'administració no es troba entre les excepcions al tancament del foli registral per falta de dipòsit dels comptes socials; per tant, no és possible la inscripció de l'auditor voluntari designat quan es dóna la circumstància que la fulla social es troba tancada per falta de dipòsit dels comptes anuals. (Resolució de la DGRN de 8 de maig de 2019). [j 7]

c).- Unes observacions sobre l'auditor nomenat voluntàriament:

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA