Interpellatio in iure. Acta notarial que notifica a l'hereu el termini per acceptar o no una herència de causant subjecte al Codi Civil català.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta en què es requereix el notari perquè comuniqui a un hereu d'un causant subjecte al Dret civil català el termini per acceptar o no una herència i els efectes de la seva actuació. L'anomenada interpel·lació in iure.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota prèvia: formulari aplicable només a causant subjecte al Codi Civil català. Vegeu comentari.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes catalanes
  • 2.2 Normes de procediment
  • 2.3 Normes generals
   • 2.3.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.3.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Legislación citada
 • 4 Jurisprudencia citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè em personi a * i NOTIFIQUI al senyor *, en els següents termes:

a) .- Que el senyor ha mort el dia .* ...i que el requerit és hereu d'aquest causant en virtut de (testament, declaració d'hereus, etc.) .

M’acredita la defunció i títol de la successió.

b) .- Que li comuniqui que, segons l'art. 461-12 del Codi Civil de Catalunya, té un termini de dos mesos per acceptar l'herència en escriptura pública, donant-se per requerit i notificat en forma.

c) Que li comuniqui que, en cas de no acceptar l’esmentada herència en escriptura pública i en el termini indicat, s'entendrà que la repudia (llevat que sigui un menor d'edat o una persona amb la capacitat modificada judicialment, cas en el qual s'entén que l'accepta a benefici d'inventari.»)

ACCEPTO el requeriment i el compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA: (Si la primera notificació personal fracassa, cal un segon intent en dies diferents,)

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo a qui manifesta ser el senyor *, a qui indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada amb lectura íntegra de l'acta que precedeix, expressament li comunico que en cas de no acceptar l’herència que fa referència el requeriment en escriptura i en el termini legal de dos mesos a comptar d’aquesta notificació, s'entendrà repudiada; li lliuro a més còpia simple-cèdula que reprodueix l'expressada Acta, del que es fa càrrec; li adverteixo del dret a contestar com en tota Acta en l'acte, en el termini de dos dies laborables i el dret a acceptar en escriptura en el termini indicat; i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA