Interpellatio in iure. Acta notarial que notifica a l'hereu el termini per acceptar o no una herència de causant subjecte al Codi Civil català.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta en què es requereix el notari perquè comuniqui a un hereu d'un causant subjecte al Dret civil català el termini per acceptar o no una herència i els efectes de la seva actuació. L'anomenada interpel·lació in iure.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota prèvia: formulari aplicable només a causant subjecte al Codi Civil català. Vegeu comentari.

Contenido
  • 1 Model
    • 1.1 Notificació per Correu
  • 2 Comentari
  • 3 Legislación citada
  • 4 Jurisprudencia citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè em personi a * i NOTIFIQUI al senyor *, en els següents termes:

a) .- Que el senyor ha mort el dia .* ...i que el requerit és hereu d'aquest causant en virtut de (testament, declaració d'hereus, etc.) .

M’acredita la defunció i títol de la successió.

b) .- Que li comuniqui que, segons l'art. 461-12 del Codi Civil de Catalunya, té un termini de dos mesos per acceptar l'herència en escriptura pública, donant-se per requerit i notificat en forma.

c) Que li comuniqui que, en cas de no acceptar l’esmentada herència en escriptura pública i en el termini indicat, s'entendrà que la repudia (llevat que sigui un menor d'edat o una persona amb la capacitat modificada judicialment, cas en el qual s'entén que l'accepta a benefici d'inventari.»)

ACCEPTO el requeriment i el compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA