Escriptura d'arrendament d'habitatge amb inscripció al Registre de la Propietat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'arrendament d'habitatge amb pacte d'inscripció al Registre de la Propietat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 El contracte d'arrendament com acte d'administració o de disposició
  • 2.2 Termini
  • 2.3 Pròrroga del contracte
  • 2.4 Modalitat especial de pagament de la renda
  • 2.5 Alienació de la finca llogada
  • 2.6 La subrogació
  • 2.7 Inscripció
  • 2.8 Arrendaments no admissibles
  • 2.9 Altres punts
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar la present escriptura d'ARRENDAMENT D'HABITATGE i EXPOSEN:

I.- El Sr. * és propietari de la següent finca:

URBANA: *

TÍTOL: *

DECLARACIÓ ESPECIAL: Manifesta la part arrendadora que la finca descrita no és el seu habitatge familiar» – (i en cas de solter, vidu o divorciat s'indicarà «Manifesta la part arrendadora que la finca descrita no és el seu habitatge comú amb una altra persona o parella»).

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II.- Que desitgen formalitzar el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

1a). El senyor * arrenda a la senyora ^ la finca abans descrita, per * anys, (ara mínim 3 anys) pel preu de * Euros mensuals. (Atenció: si l'objecte llogat no és una finca registral independent, cal la seva descripció amb superfície, límits perimetrals, es protocol·litzarà plànol, etc.)

2a). L'habitacle arrendat serà destinat exclusivament a habitació o lloc de residència permanent del llogater i dels seus familiars.

3a). El contracte començarà a regir el dia d'avui. Transcorregut el termini de vigència establert, es prorrogarà tàcitament d'any en any. Llevat que es doni comiat que s'haurà de trametre amb trenta dies d'anticipació mínima respecte de la data d'acabament del contracte o de les seves pròrrogues.

4a). El pagament de la renda es farà per endavant, dins dels cinc primers dies de cada venciment, al domicili del propietari. La possessió d'un rebut de lloguer no prejutja el pagament dels anteriors. La manca de pagament de la renda dóna dret al propietari a instar la resolució del contracte i la cancel·lació registral d'aquest en els termes de l'article 27 de la LAU.

5a). La senyora * s'obliga a pagar les despeses de comunitat de l'immoble que afectin el pis objecte d'arrendament.

6a). La senyora * declara, i ho reconeix, que rep el pis arrendat en perfecte estat per l'ús a què es destina i es compromet a mantenir-lo en el mateix estat, a tenir cura de la desinfecció i neteja de les seves dependències i observar les normes de sanejament i higiene dictades per les autoritats.

Totes les despeses que es produeixin pel manteniment i per la reparació dels desperfectes, aniran a càrrec del llogater.

7a). En cas de col·locació d'elements decoratius, a les façanes o de pintura exterior de portes i finestres, el llogater haurà de tenir en compte la uniformitat i harmonia estilística de l'immoble, per la qual cosa haurà de consultar prèviament, cada vegada, a l'arrendador.

8a). El llogater es compromet igualment a tornar l'habitacle, quan s'acabi el contracte, en les mateixes condicions de conservació i ordre, i a fer-se càrrec del cost de les reparacions de tots els desperfectes que s'hi trobin, o bé de reposar l'habitacle en el seu primitiu estat, esmenant totes les alteracions que hi hagi efectuat.

9a). Els subministraments d'aigua, gas i electricitat aniran a compte de la senyora *.

10a). D'una manera especial la Sra.... es responsabilitza respecte als riscos d'explosió o d'incendi produïts per l'ús domèstic de gas butà o d'altres gasos o sistemes d'escalfar l'aigua; i pot assegurar aquests riscos o bé comprometre's a pagar a l'arrendador la sobreprima corresponent.

11a). Es prohibeix especialment a la llogatera:

a) Transformar l'habitacle en local de negoci o en oficina.

b) Realitzar obres de qualsevol mena i modificar o substituir les instal·lacions existents. Si per escrit s'autoritza cap obra de reparació o millora, el seu import anirà a compte de la Sra. ... i l'obra quedarà en benefici de l'immoble. Les instal·lacions per a les quals, per estar autoritzades oficialment, no calgui cap permís especial, tals com telèfon, antenes de televisió, etc., s'hauran de realitzar de la forma que indiqui el propietari i per on causin menys perjudicis i nosa, materialment o estètica, a la finca.

c) Tenir al pis o a les seves dependències animals o matèries inflamables explosives o antihigièniques, tret del recanvi domèstic de gas butà i d’altres gasos.

d) Cedir o sots-arrendar totalment o parcial el pis, o introduir-hi, amb càrrec de convivència, persones alienes a la família, sense el consentiment escrit de l'arrendador .

e) Col·locar a la façana, balcons, finestres i tes, qualsevol mena d'anuncis o rètols.

f) Instal·lar motors o aparells elèctrics la intensitat dels quals superi el límit indicat al comptador.

12a) La senyora ...... faculta a l'arrendador perquè ell mateix o altres persones designades expressament per això, pugui entrar a l'habitacle arrendat per comprovar-ne l'estat de conservació, per realitzar-hi operacions o per qualsevol altra finalitat.

13a) La senyora ...... renuncia expressament a tots els drets i beneficis de les lleis reguladores dels arrendaments, excepte aquells que, segons l'esmentada legislació, són irrenunciables.

14a) En el supòsit de reparació, elevació o ampliació de l'edifici, el llogater s'obliga a consentir el pas de materials i la col·locació de bastides o altres objectes per a les obres, i a cedir l'espai que sigui estrictament necessari per a donar accés a les noves dependències.

15a) En tots els casos en els quals la llei imposi notificació escrita sense exigir-ne ser fefaent com a requisit per a crear situacions jurídiques, el llogater es compromet a signar el duplicat de la notificació. Les despeses que es poguessin causar en les diligències notarials o judicials dutes a terme per suplir la negativa a signar, aniran a càrrec del llogater.

16a) Mentre subsisteixi la relació arrendatícia, la renda es podrà rectificar, cada any, segons les variacions que, en més o en menys, experimenti el sistema d'índexs de Preus de Consum que elabora l'Institut Nacional d'Estadística. Tret que per disposició legal s'estableixi cap limitació o base diferent, servirà de mòdul comparatiu l’Índex general del conjunt nacional total, o el que se li sembli més, que s'aplicarà sobre la renda que es pagui en el moment de l'actualització. i tindrà efectivitat un cop transcorreguts 30 dies de la notificació que, amb aquest fi, s'hauran de dirigir les parts contractants.

17a) Es pacta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA