Escriptura d'obra nova en ús del dret de vol

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual es fa ús del dret de vol i es declara l'obra nova i es formalitza la divisió en propietat horitzontal de l'immoble.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Normativa a Catalunya
  • 2.3 Doctrina de la DGRN
  • 2.4 Exercici del dret de volada
  • 2.5 Referenciació geogràfica Obra Nova
 • 3 Tema fiscal
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Exemple:

La senyora *, major d'edat, * (professió o activitat) casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

I el senyor **, major d'edat, ...

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA I DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL i EXPOSEN:

I.- Que el senyor * és titular d'un dret de vol sobre la finca següent:

URBANA.- Porció de terreny de *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: ...

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200)}} i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la {{leg|Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

II.- Sobre la finca descrita, en l'escriptura autoritzada davant del Notari de *, Sr. *, el dia *, El Sr. * va adquirir per (donació, compra, etc.) un dret de vol de les següents característiques (S'ha de transcriure els termes de la concessió de dret de vol: exemple: en virtut d'aquest dret de vol, els donataris podran construir, amb despeses a càrrec seu, en un termini màxim de .... a comptar d'avui:

Damunt de la planta primera ja existent, una segona planta, destinada a habitatge unifamiliar, amb una superfície construïda aproximada de * metres quadrats, en part voladís.

I, damunt de la segona planta, un estudi de * metres quadrats.

La segona planta i l'estudi a construir quedaran de propietat singular i exclusiva, del senyor *.

S'haurà de dividir el total edifici resultant en règim de propietat horitzontal, d'acord amb l'article 396 del Codi Civil, formant tres departaments independents i atribuint a cada un dels departaments resultants la següent quota en el total valor de l'immoble, beneficis i despeses comuns:

DEPARTAMENT NÚMERO U.- Habitatge i garatge de la planta baixa. Quota: *.

DEPARTAMENT NÚMERO DOS.- Habitatge de la planta primera. Quota: *.

DEPARTAMENT NÚMERO TRES.- (etc.).

Amb el dret de vol donat s'inclou la participació indivisa en la copropietat dels elements comuns de l'immoble necessaris per a l'ús i gaudi de la planta i estudi a construir.

III.- El senyor *, fent ús del dret de vol referit a l'apartat anterior, damunt de la planta primera de l'edifici existent a la finca abans descrita i, en part, aprofitant la sota coberta, ESTÀ CONSTRUINT:

Una segona planta, destinada a habitatge unifamiliar i, damunt de la segona planta, un estudi. En total, la superfície construïda és de * metres quadrats.

Es calcula que, quan les obres estiguin acabades, tindran un valor de * euros.

Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia que testimonio de la llicència d'obres.

També incorporo un certificat expedit per l'arquitecte, senyor *, de la qual legitimo la firma, que descriu les obres i n'acredita el seu estat constructiu.

IV.- REQUISITS LEGALS:

- PROJECTE: L'edifici s'ha construït d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de * el dia *, número *.

- LLICÈNCIA D'OBRES I CERTIFICAT DEL TÈCNIC.-

Opció 1.- Obra amb llicència: Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo una fotocòpia que testimonio. Em lliuren un certificat expedit per l'esmentat arquitecte Sr. *, la firma del qual legitimo, que acredita l'estat de la construcció i la seva descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu (Si es tracta d'obra acabada, es dirà: i està degudament visat).

Opció 2.- Obra sense llicència:

Acrediten l'antiguitat de l'edificació amb certificat, que protocol·litzo, expedit per l'arquitecte Sr. *, la firma del qual legitimo.

.- GARANTIES.-

Opcions *

A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

B. Llicència posterior i obra en construcció.

C. Autopromotor individual.

OPCIÓ A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

Manifesta el compareixent que, encara que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar amb anterioritat al dia 5 de maig de l'any 2000, tal com resulta de la data que consta a la llicència exhibida i de la qual s'ha incorporat fotocòpia. Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d’ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Llicència posterior i obra en construcció.

Manifesta el compareixent que, encara que el destí principal de l'immoble és el d'habitatge i que la sol·licitud sigui posterior al dia 5 de maig de l'any 2000, en tractar-se d'una declaració d'obra nova en construcció, i d'acord amb la doctrina de la Direcció General, no és exigible la constitució de garantia al moment present; però adverteixo el compareixent que, un cop acabada l'edificació, en atorgar l'acta final d'obra, s'haurà d'acreditar la constitució de l'assegurança pertinent.

OPCIÓ C. Auto promotor individual.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, en tractar-se d'un auto promotor individual d'una única finca unifamiliar per a ús propi i de conformitat amb el que disposa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, no és exigible ara la constitució de garanties. Adverteixo, expressament, jo, el Notari als compareixents que en el cas de venda en el termini a què es refereix l'art. 17.1 de la Llei d'Ordenació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA